Heteroskedasticita

\(Var(\epsilon|X)=\sigma^2 I\) homoskedasticita

\(Var(\epsilon|X)=\sigma^2 \Omega\) heteroskedasticita

\(Var(\epsilon|X)=\sigma^2 h(X)\)

Pro jednodusí predstavu uvazujme prímkovou regresi

\(Var(\epsilon|x)=\sigma^2 h(x)\) kde \(h(x)\) predstavuje funkci “typ” heteroskedasticity. Rozptyl musí být vzdy nezáporný!

Otázkou je jak vypadá funkce \(h(x)\)

Model heteroskedasticita

\(wage=\beta_0+\beta_1 IQ+\beta_2 expert+\beta_3 educ+\epsilon\)

set.seed(1000)
N=10000
IQ=rnorm(N,100,5)
expert=as.numeric(runif(N, min=0, max=30))
educ = as.numeric(runif(N, min=9, max=20)) 
sigma=2*(sqrt(educ))^0.5       # tvar podmíneného rozptylu, rozptyl závisí na jednom z regresoru 
e4= rnorm(N, 0, sigma) 
wage = -50 +10*IQ+ 50*educ+3*expert + e4    
populace = data.frame(IQ,expert, educ, wage) 

Jen pro zajímavost si odhadneme model.

regrese_hetero=lm(wage~IQ+educ+expert,data = populace)  # provedeme odhad regresní rovnice, nyní nedeláme výber
summary(regrese_hetero)
## 
## Call:
## lm(formula = wage ~ IQ + educ + expert, data = populace)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -16.6544 -2.6213 -0.0286  2.5754 14.8072 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -50.044573  0.804438 -62.21  <2e-16 ***
## IQ      10.001225  0.007817 1279.47  <2e-16 ***
## educ     49.996864  0.012222 4090.56  <2e-16 ***
## expert    3.004730  0.004496 668.36  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 3.888 on 9996 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.9995, Adjusted R-squared: 0.9995 
## F-statistic: 6.304e+06 on 3 and 9996 DF, p-value: < 2.2e-16

Sestavíme si vlastní BP test.

residua=regrese_hetero$residuals
BP_test=lm(residua^2~IQ+educ+expert) 
summary(BP_test)
## 
## Call:
## lm(formula = residua^2 ~ IQ + educ + expert)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -18.804 -13.065 -8.149  4.837 259.727 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 3.21890  4.49529  0.716  0.474  
## IQ      0.04931  0.04368  1.129  0.259  
## educ     0.51657  0.06830  7.563 4.28e-14 ***
## expert   -0.03325  0.02512 -1.324  0.186  
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 21.73 on 9996 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.005977,  Adjusted R-squared: 0.005678 
## F-statistic: 20.03 on 3 and 9996 DF, p-value: 6.097e-13

Ale nyní si ukázeme prímo funkci pro BP test

library(lmtest)
## Loading required package: zoo
## 
## Attaching package: 'zoo'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   as.Date, as.Date.numeric
bptest(regrese_hetero)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: regrese_hetero
## BP = 59.767, df = 3, p-value = 6.591e-13

White test pro heteroskedasticitu

residua=regrese_hetero$residuals   # ulozíme si residua z regrese1 
residua_kvadrat=residua^2
y_hat=regrese_hetero$fitted.values
y_hat2=(regrese_hetero$fitted.values)^2

white=lm(residua_kvadrat~y_hat+y_hat2)
summary(white)
## 
## Call:
## lm(formula = residua_kvadrat ~ y_hat + y_hat2)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -18.511 -13.123 -8.192  4.824 260.727 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -4.246e+00 2.220e+01 -0.191  0.848
## y_hat    1.325e-02 2.598e-02  0.510  0.610
## y_hat2   -1.144e-06 7.548e-06 -0.152  0.880
## 
## Residual standard error: 21.74 on 9997 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.005237,  Adjusted R-squared: 0.005038 
## F-statistic: 26.32 on 2 and 9997 DF, p-value: 3.987e-12

Co tedy delat, kdyz zde máme heteroskedasticitu? Vyuzijeme robustní odhad chyb

install.packages("sandwich")
library(sandwich) # https://cran.r-project.org/web/packages/sandwich/sandwich.pdf

Sestavíme si vlastní t-test robustní vuci heteroskedasticite

kov_matice=vcovHC(regrese_hetero)  # kovarianèní matice "béèek" Var(b)
rozptyl=diag(kov_matice)      # nyní nás zajímají jen rozptyly, tedy diagonála
odhad_bet=regrese_hetero$coefficients   # z regrese vybereme odhady parametrù
t_test=odhad_bet/sqrt(rozptyl)     # sestrojíme t-test, s robustními odhady 
t_test
## (Intercept)     IQ    educ   expert 
##  -62.68211 1286.54002 4077.35134  667.21638

Výsledky porovnáme s funkcí prímo pro robustní odhad

coeftest(regrese_hetero, vcovHC)
## 
## t test of coefficients:
## 
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -50.0445729  0.7983868 -62.682 < 2.2e-16 ***
## IQ      10.0012247  0.0077737 1286.540 < 2.2e-16 ***
## educ     49.9968640  0.0122621 4077.351 < 2.2e-16 ***
## expert    3.0047296  0.0045034 667.216 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Pokud budete chtít pouzít jiný odhad matice \(B\) z prednásky, muzete:

coeftest(regrese_hetero, vcov = vcovHC(regrese_hetero, type = "HC1")) 
## 
## t test of coefficients:
## 
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -50.0445729  0.7980810 -62.706 < 2.2e-16 ***
## IQ      10.0012247  0.0077707 1287.044 < 2.2e-16 ***
## educ     49.9968640  0.0122586 4078.500 < 2.2e-16 ***
## expert    3.0047296  0.0045021 667.401 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Robustní verze F-testu

\(H_0: \beta_1=\beta_2=\beta_3=0\)

\(H_1: non H_0\)

library(car)
linearHypothesis(regrese_hetero,c("IQ=0","educ=0","expert=0"),test="F",white.adjust="hc0")
## Linear hypothesis test
## 
## Hypothesis:
## IQ = 0
## educ = 0
## expert = 0
## 
## Model 1: restricted model
## Model 2: wage ~ IQ + educ + expert
## 
## Note: Coefficient covariance matrix supplied.
## 
##  Res.Df Df    F  Pr(>F)  
## 1  9999             
## 2  9996 3 6310696 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

GLS

Nyní si nasimulujeme príklad s výraznou heteroskedasticitou

set.seed(1000)
N=10000
IQ=rnorm(N,100,5)
expert=as.numeric(runif(N, min=0, max=30))
educ = as.numeric(runif(N, min=9, max=20)) 
sigma=2*(exp(educ))^0.5       # tvar podmíneného rozptylu, rozptyl závisí na jednom z regresoru 
e4= rnorm(N, 0, sigma) 
wage = -50 +10*IQ+ 50*educ+3*expert + e4    
populace = data.frame(IQ,expert, educ, wage) 

Zásadním predpokladem GSL odhadu je \(\bf{znalostost}\) tvaru heteroskedasticity!

\(Var(\epsilon|X)=4\times e^{educ}\)

\(h(X)=e^{educ}\)

\(\dfrac{wage}{\sqrt{e^{educ}}}=\dfrac{\beta_0}{\sqrt{e^{educ}}}+\beta_1 \dfrac{IQ}{\sqrt{e^{educ}}}+\beta_2 \dfrac{expert}{\sqrt{e^{educ}}}+\beta_3 \dfrac{educ}{\sqrt{e^{educ}}}+\dfrac{\epsilon}{\sqrt{e^{educ}}}\)

\(Var(\dfrac{\epsilon}{\sqrt{e^{educ}}})=\dfrac{1}{e^{educ}} \times Var(\epsilon) =\dfrac{1}{e^{educ}} \times 4\times e^{educ}=4\)

attach(populace)
## The following objects are masked _by_ .GlobalEnv:
## 
##   educ, expert, IQ, wage
wage_W=wage/sqrt(exp(educ))
konstanta=cbind(rep(1,length(educ)))/sqrt(exp(educ))
IQ_W=IQ/sqrt(exp(educ))
expert_W=expert/sqrt(exp(educ))
educ_W=educ/sqrt(exp(educ))

Vsimnete si, co nám zpusobila silná heterokedasticita.

regrese_hetero2=lm(wage_W~0+konstanta+IQ_W+educ_W+expert_W,data = populace)  
summary(regrese_hetero2)
## 
## Call:
## lm(formula = wage_W ~ 0 + konstanta + IQ_W + educ_W + expert_W, 
##   data = populace)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -7.9503 -1.3372 -0.0001 1.3519 8.5191 
## 
## Coefficients:
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## konstanta -163.7020  134.6521 -1.216  0.224  
## IQ_W    10.0896   1.1994  8.412 < 2e-16 ***
## educ_W   59.7312   5.9634 10.016 < 2e-16 ***
## expert_W   4.1401   0.6918  5.985 2.24e-09 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 2.001 on 9996 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.8672, Adjusted R-squared: 0.8672 
## F-statistic: 1.632e+04 on 4 and 9996 DF, p-value: < 2.2e-16
bptest(regrese_hetero2)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: regrese_hetero2
## BP = 4.8225, df = 3, p-value = 0.1853

GLS vs. FGLS

vaha=1/exp(educ)      # Pozor na zadání váh!!

regrese_gls=lm(wage~IQ+educ+expert,weights = vaha)
summary(regrese_gls)
## 
## Call:
## lm(formula = wage ~ IQ + educ + expert, weights = vaha)
## 
## Weighted Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -7.9503 -1.3372 -0.0001 1.3519 8.5191 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -163.7020  134.6521 -1.216  0.224  
## IQ      10.0896   1.1994  8.412 < 2e-16 ***
## educ     59.7312   5.9634 10.016 < 2e-16 ***
## expert     4.1401   0.6918  5.985 2.24e-09 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 2.001 on 9996 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.01995,  Adjusted R-squared: 0.01966 
## F-statistic: 67.84 on 3 and 9996 DF, p-value: < 2.2e-16

Co delat, kdyz nevíme jak vypadá h(X)?

\(\textbf{Castecným}\) resením je FGLS. V rámci FGLS se snazíme odhadnout tvar heteroskedasticity, tedy tvar funkce \(h(X)\). Mozností je nekonecno, proto muzeme pouzít napríklad predpoklad podle White:

\(Var(\epsilon|X)=\sigma^2 exp(\gamma_0+\gamma_1 IQ+\gamma_2 expert+\gamma_3 educ)\)

\(\epsilon^2=\sigma^2 exp(\gamma_0+\gamma_1 IQ+\gamma_2 expert+\gamma_3 educ)u\)

\(\log{(\epsilon^2)}=\alpha_0+\gamma_0+\gamma_1 IQ+\gamma_2 expert+\gamma_3 educ+u\)

 1. Odhadneme regresní model a získáme residua
 2. Umocníme je a prevedeme na logaritmus.
 3. Provedeme regresi a získáme vyrovnané hodnoty \(\hat{\log{(\epsilon^2)}}\)
 4. Provedeme úpravu, kdy \(\hat{h}=exp(\hat{(\log{\epsilon^2)}})\) a získáme tak váhy.
regrese1=lm(wage~IQ+educ+expert)
residua=regrese1$resid
le2=log(residua^2)

\(\log{(\epsilon^2)}=\alpha_0+\gamma_0+\gamma_1 IQ+\gamma_2 expert+\gamma_3 educ+u\)

regrese2=lm(le2~IQ+educ+expert)
nafit_hodnoty=regrese2$fitted.values
h=exp(nafit_hodnoty)
vahy2=1/h

regrese3=lm(wage~IQ+educ+expert,weights = vahy2)
summary(regrese3)
## 
## Call:
## lm(formula = wage ~ IQ + educ + expert, weights = vahy2)
## 
## Weighted Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -7.7423 -1.2626 -0.0009 1.2784 7.8133 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -169.496  136.844 -1.239  0.216  
## IQ      10.136   1.223  8.291 < 2e-16 ***
## educ     59.915   6.025  9.944 < 2e-16 ***
## expert     4.092   0.705  5.805 6.64e-09 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 1.892 on 9996 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.0194, Adjusted R-squared: 0.01911 
## F-statistic: 65.92 on 3 and 9996 DF, p-value: < 2.2e-16
bptest(regrese3)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: regrese3
## BP = 1233.9, df = 3, p-value < 2.2e-16

Metoda FGLS vám neodstraní heteroskedasticitu! Neznáte její tvar, pouze vám pomuze získat asymptoticky vydatnejsí odhady parametru. Musíte proto vzdy pouzít i robustní odhad chyb!

library(sandwich)
coeftest(regrese3,vcovHC)
## 
## t test of coefficients:
## 
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -169.49594 135.25464 -1.2532  0.2102  
## IQ      10.13640  1.22567 8.2701 < 2.2e-16 ***
## educ     59.91537  6.01045 9.9685 < 2.2e-16 ***
## expert     4.09234  0.69982 5.8477 5.14e-09 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Príklad

Nejsem uchalák, toto je príklad jak z clánku, tak z knihy od Greena! V clanku autor zkoumal rozhodování o práci a volném casu. viz. Fairs (1977) Extramarital Affairs

affairs=read.table("affairs.txt",header = TRUE)
regrese_aff=lm(Y~Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8, data = affairs)
summary(regrese_aff)
## 
## Call:
## lm(formula = Y ~ Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8, data = affairs)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -5.0503 -1.7226 -0.7947 0.2101 12.7036 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 5.87201  1.13750  5.162 3.34e-07 ***
## Z1      0.05409  0.30049  0.180  0.8572  
## Z2     -0.05098  0.02262 -2.254  0.0246 * 
## Z3      0.16947  0.04122  4.111 4.50e-05 ***
## Z4     -0.14262  0.35020 -0.407  0.6840  
## Z5     -0.47761  0.11173 -4.275 2.23e-05 ***
## Z6     -0.01375  0.06414 -0.214  0.8303  
## Z7      0.10492  0.08888  1.180  0.2383  
## Z8     -0.71188  0.12001 -5.932 5.09e-09 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 3.095 on 592 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.1317, Adjusted R-squared:  0.12 
## F-statistic: 11.23 on 8 and 592 DF, p-value: 7.472e-15
bptest(regrese_aff)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: regrese_aff
## BP = 56.188, df = 8, p-value = 2.593e-09
residua=regrese_aff$resid
le2=log(residua^2)
regrese_aff2=lm(le2~Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8, data = affairs)
nafit_hodnoty=regrese_aff2$fitted.values
h=exp(nafit_hodnoty)
vahy2=1/h

regrese_aff3=lm(Y~Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8,data = affairs,weights = vahy2)

Nesmíme vsak zapomenout na robustní odhad chyb. FGLS neodstraní heteroskedasticitu, jen zmensí její dopad.

coeftest(regrese_aff3, vcov = vcovHC(regrese_aff3, type = "HC1")) 
## 
## t test of coefficients:
## 
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 1.906047  1.204729 1.5821 0.114152  
## Z1      0.085088  0.230422 0.3693 0.712057  
## Z2      0.045144  0.049417 0.9135 0.361334  
## Z3      0.028811  0.037210 0.7743 0.439064  
## Z4     -0.355230  0.421631 -0.8425 0.399841  
## Z5     -0.289497  0.082068 -3.5275 0.000452 ***
## Z6     -0.025546  0.059936 -0.4262 0.670100  
## Z7     -0.010622  0.057912 -0.1834 0.854540  
## Z8     -0.240043  0.145419 -1.6507 0.099329 . 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

A porovnáme s modelem bez odhadu FGLS.

coeftest(regrese_aff, vcov = vcovHC(regrese3, type = "HC1")) 
## 
## t test of coefficients:
## 
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  5.872  134.903 0.0435  0.9653