Endogenita

\(wage=-50+2IQ+50educ+3expert+\epsilon\)

set.seed(11)
N=10000
v=rnorm(N,0,1)
w=rnorm(N,0,1)
IQ=100+10*v    # IQ obsahuje slozku v, která je i v náhodné sloZce
educ=runif(N, min=9, max=20) 
expert=runif(N, min=0, max=30)
e2 =0-40*v+10*sqrt(1-0.8^2)*w   # vygenereujeme náhodnou sloZku, která je korelovaná s náhodnou slozkou v promenné IQ 
wage = -50 +2*IQ+ 50*educ+3*expert + e2 #
populace1 = data.frame(IQ,expert, educ, wage) 
regrese1=lm(wage~IQ+educ+expert,data = populace1)
summary(regrese1)
## 
## Call:
## lm(formula = wage ~ IQ + educ + expert, data = populace1)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -25.0964 -4.1068  0.0418  4.0536 22.2911 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 351.123838  0.674760  520.4  <2e-16 ***
## IQ      -2.013270  0.006041 -333.3  <2e-16 ***
## educ     50.008606  0.018718 2671.6  <2e-16 ***
## expert    3.002844  0.006882  436.3  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 6 on 9996 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.9987, Adjusted R-squared: 0.9987 
## F-statistic: 2.489e+06 on 3 and 9996 DF, p-value: < 2.2e-16

Sice se zdá, ze jsou ostatní parametry OK, ale to je jen díky tomu, ze se jedná o simulaci. V reálném svete, bude pravdepodobne existovat korelace mezi IQ,educ,expert a to bude mít za následek, ze budou i odhady parametru pro tyto promenné nekonzistentní.

Vysoký stupen multikolinearity

Vysoká multikolinearita není dokonalá!!!! Multikolinearita má vliv na rozptyl odhadu parametru a tedy i na výsledky t-testu

\(Var(b_i)=\dfrac{\hat{\sigma}^2}{\sum\limits_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2\times (1-R_i^2)}\)

set.seed(101)
sigma=16
N=100
IQ=rnorm(N,100,7)           # Vygenerujeme hodnoty IQ z normalniho rozdeleni se strední hodnotou 100 a rozptylem 49
expert=runif(N, min=0, max=20)    # Vygenerujeme hodnoty expet z rovnomerného rozdelení v rozmezí 0 -20 
educ = (runif(N, min=9, max=20)/10)+sqrt(2.5*IQ) # Vygenerujeme hodnoty educ z rovnomerného rozdelení v rozmezí 9-20 
e = rnorm(N, 0, sigma)         # vygenerujeme náhodnou slozku se strední hodnotou 0 a rozptylem 1
wage = -50 +10*IQ+ 8*educ+3*expert + e # Populacní regresní funkce, proces, který generuje velikost wage

populace_M= data.frame(IQ,expert, educ, wage) # Ulozíme data do data.frame
regrese_M=lm(wage~IQ+educ+expert, data = populace_M)
summary(regrese_M)
## 
## Call:
## lm(formula = wage ~ IQ + educ + expert, data = populace_M)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -34.872 -8.315 -0.141 10.087 35.135 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -38.8270  47.4841 -0.818  0.416  
## IQ      10.0729   0.4088 24.638  <2e-16 ***
## educ     6.8896   4.4459  1.550  0.125  
## expert    3.0746   0.2544 12.088  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 14.17 on 96 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.9641, Adjusted R-squared: 0.9629 
## F-statistic: 858.3 on 3 and 96 DF, p-value: < 2.2e-16
library(car)
vif(regrese_M)
##    IQ   educ  expert 
## 3.523511 3.515946 1.005625

Co kdyz budeme zvysovat N?

Zde muzete videt, ze prestoze educ je v populacní regresní funkci, tak bychom jej podle t-testu odstranili. Neexistuje jasné pravidlo co v takovém prípade delat. Ale za kazdou cenu nevyhazujte promenné. Pokud tam daná promenná nemá být a vy jí vyhodíte, tak se snízí rozptyl odhadu parametru. Pokud vsak byly dané parametry statisticky významné jiz pred vyhozením promenné, tak vám to zase moc nepomuze. OK zlepsí se adjR^2. Na druhou stranu pokud tam daná promenná má být a bude korelovaná s jiným z regresoru, tak po jejím odstranení získáte nekonzistentní odhad. To uz není OK. 

Specifikace modelu

\(wage=\beta_0+\beta_1 IQ+\beta_2 educ+\beta_3 expert+\epsilon\)

set.seed(110)
N=30
e=rnorm(N,0,30)
IQ=rnorm(N,100,10)   
educ=runif(N, min=9, max=20)*9*IQ
expert=runif(N, min=0, max=30)
wage = -50 +2*IQ+ 50*educ+3*expert + e #
populace2= data.frame(IQ,expert, educ, wage) 
regrese2=lm(wage~IQ+educ+expert,data = populace2)
summary(regrese2)
## 
## Call:
## lm(formula = wage ~ IQ + educ + expert, data = populace2)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -66.632 -24.642 -2.314 27.246 56.706 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 2.967e+01 1.035e+02   0.287 0.776606  
## IQ     1.819e+00 1.124e+00   1.618 0.117653  
## educ    5.000e+01 2.628e-03 19024.271 < 2e-16 ***
## expert   2.805e+00 7.050e-01   3.979 0.000493 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 34.34 on 26 degrees of freedom
## Multiple R-squared:   1, Adjusted R-squared:   1 
## F-statistic: 1.437e+08 on 3 and 26 DF, p-value: < 2.2e-16

\(H_0:\beta=1\)

\(H_1: \beta<1\)

t=(regrese2$coefficients[2]-1)/1.124
qt(0.95, 30-3-1)             #najdeme 95% kvantil 
## [1] 1.705618

Sdruzená hypotéza

\(H_0: \beta_1=\beta_2=0\) vs. \(H_1: non H_0\)

Omezený vs. Neomezený model.

regrese_omezeny=lm(wage~expert,data=populace2)  # Odhadneme omezený model 
anova(regrese_omezeny,regrese2)               # testujeme zdali je signifikantní rozdíl ve kvadrátech residuí u omezeného a neomezeného modelu 
## Analysis of Variance Table
## 
## Model 1: wage ~ expert
## Model 2: wage ~ IQ + educ + expert
##  Res.Df    RSS Df Sum of Sq     F  Pr(>F)  
## 1   28 5.0836e+11                   
## 2   26 3.0660e+04 2 5.0836e+11 215548842 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Toto není jediný test, ani jediná funkce v R pro sdruzenou hypotézu.

library(car)

linearHypothesis(regrese2,c("IQ=0","educ=0"),test="F")
## Linear hypothesis test
## 
## Hypothesis:
## IQ = 0
## educ = 0
## 
## Model 1: restricted model
## Model 2: wage ~ IQ + educ + expert
## 
##  Res.Df    RSS Df Sum of Sq     F  Pr(>F)  
## 1   28 5.0836e+11                   
## 2   26 3.0660e+04 2 5.0836e+11 215548842 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Nesvar 1 “obri regrese”

set.seed(101)
sigma=16
N=150
IQ=rnorm(N,100,7)        # Vygenerujeme hodnoty IQ z normalniho rozdeleni se strední hodnotou 100 a rozptylem 49
expert=runif(N, min=0, max=20) # Vygenerujeme hodnoty expet z rovnomerného rozdelení v rozmezí 0 -20 
educ = runif(N, min=9, max=20) # Vygenerujeme hodnoty educ z rovnomerného rozdelení v rozmezí 9-20 
nevim1=rnorm(N,10,50) 
nevim2=rnorm(N,10,50) 
nevim3=rnorm(N,10,50) 
nevim4=rnorm(N,10,50) 
nevim5=rnorm(N,10,50) 
nevim6=rnorm(N,10,50) 
nevim7=rnorm(N,10,50) 
nevim8=rnorm(N,10,50) 
nevim9=rnorm(N,10,50) 
nevim10=rnorm(N,10,50) 
e = rnorm(N, 0, sigma)     # vygenerujeme náhodnou slozku se strední hodnotou 0 a rozptylem 1
wage = -50 +10*IQ+ 8*educ+3*expert + e # Populacní regresní funkce, proces, který generuje velikost wage

populace3= data.frame(IQ,expert, educ, wage,nevim1,nevim2,nevim3,nevim4,nevim5,nevim6,nevim7,nevim8,nevim9,nevim10) # Ulozíme data do data.frame

Odhadnete regresní model:

\(wage=\beta_0+\beta_1IQ+\beta_2educ+\beta_3expert+\beta_4nevim1+...+\beta_{13}nevim10+\epsilon\)

regrese3=lm(wage~IQ+educ+expert+nevim1+nevim2+nevim3+nevim4+nevim5+nevim6+nevim7+nevim8+nevim9+nevim10, data = populace3)
summary(regrese3)
## 
## Call:
## lm(formula = wage ~ IQ + educ + expert + nevim1 + nevim2 + nevim3 + 
##   nevim4 + nevim5 + nevim6 + nevim7 + nevim8 + nevim9 + nevim10, 
##   data = populace3)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -48.250 -10.251  0.586  9.888 44.405 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -57.763662 21.859437 -2.643 0.00919 ** 
## IQ      10.053894  0.208379 48.248 < 2e-16 ***
## educ     7.808741  0.474352 16.462 < 2e-16 ***
## expert    3.290645  0.243457 13.516 < 2e-16 ***
## nevim1    -0.010934  0.027956 -0.391 0.69634  
## nevim2    0.067902  0.030114  2.255 0.02574 * 
## nevim3    0.003118  0.034016  0.092 0.92710  
## nevim4    -0.046831  0.028692 -1.632 0.10495  
## nevim5    0.063482  0.026661  2.381 0.01865 * 
## nevim6    -0.011825  0.029610 -0.399 0.69024  
## nevim7    -0.029374  0.024384 -1.205 0.23042  
## nevim8    -0.018618  0.028595 -0.651 0.51610  
## nevim9    0.005552  0.027099  0.205 0.83798  
## nevim10    0.066031  0.028036  2.355 0.01994 * 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 16.74 on 136 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.9553, Adjusted R-squared: 0.951 
## F-statistic: 223.7 on 13 and 136 DF, p-value: < 2.2e-16

\(n>k+1\)

Zkusme si velikost vzorku 10

Zmeníme velikost vzorku N=150

Otestujeme

\(H_0: \beta_5=\beta_8=\beta_{13}=0\) vs. \(H_1: non H_0\)

library(car)

linearHypothesis(regrese3,c("nevim2=0","nevim5=0","nevim10=0"),test="F")
## Linear hypothesis test
## 
## Hypothesis:
## nevim2 = 0
## nevim5 = 0
## nevim10 = 0
## 
## Model 1: restricted model
## Model 2: wage ~ IQ + educ + expert + nevim1 + nevim2 + nevim3 + nevim4 + 
##   nevim5 + nevim6 + nevim7 + nevim8 + nevim9 + nevim10
## 
##  Res.Df  RSS Df Sum of Sq   F  Pr(>F)  
## 1  139 41909                
## 2  136 38107 3  3801.6 4.5225 0.004681 **
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Nesvar 2 málo stupnu volnosti

Dalsím castým nesvarem je regrese s prílis málo pozorováními, prípadne spojená s velkým mnozstvím regresoru. Ztrácíte tak tzv. stupne volnosti.
Zde jsem zvolil extrém, pouze 5 pozorování, jelikoz máme simulovaná data. Ale treba i jen 20 pozorování muze být málo, kdyz budete mít napr. 10 regresoru. Jedním z problému je velikost rozptylu odhadnutých parametru a dalsí je, ze se velmi casto spoléháme na centrální limitní vetu. Ta je spojena s asymptitickým chováním.
set.seed(10)
sigma=40
N=10
IQ=rnorm(N,100,15)        # Vygenerujeme hodnoty IQ z normalniho rozdeleni se strední hodnotou 100 a rozptylem 49
expert=runif(N, min=0, max=20) # Vygenerujeme hodnoty expet z rovnomerného rozdelení v rozmezí 0 -20 
educ = runif(N, min=9, max=20) # Vygenerujeme hodnoty educ z rovnomerného rozdelení v rozmezí 9-20 
nevim1=rnorm(N,10,50) 
nevim2=rnorm(N,10,50) 

e = rnorm(N, 0, sigma)     # vygenerujeme náhodnou slozku se strední hodnotou 0 a rozptylem 1
wage = -50 +10*IQ+ 8*educ+3*expert + e # Populacní regresní funkce, proces, který generuje velikost wage

populace4= data.frame(IQ,expert, educ, wage,nevim1,nevim2) # Ulozíme data do data.frame
regrese4=lm(wage~IQ+educ+expert+nevim1+nevim2, data = populace4)
summary(regrese4)
## 
## Call:
## lm(formula = wage ~ IQ + educ + expert + nevim1 + nevim2, data = populace4)
## 
## Residuals:
##    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
## 42.130 -5.463 -5.613 20.496 -28.783 -27.850 -5.274 -11.184 -12.557 
##   10 
## 34.099 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -324.27806 245.27494 -1.322 0.25667  
## IQ      11.80069  2.27006  5.198 0.00652 **
## educ     14.06009  4.57105  3.076 0.03708 * 
## expert     4.59443  3.18425  1.443 0.22253  
## nevim1     0.07846  0.45394  0.173 0.87116  
## nevim2     0.25675  0.50480  0.509 0.63779  
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 36.52 on 4 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.9551, Adjusted R-squared: 0.899 
## F-statistic: 17.03 on 5 and 4 DF, p-value: 0.008419

A nyní vrátíme N=150

Lineární restrikce parametru

Nekdy nás bude zajímat, zdali nekteré promenné mají napr. stejný vliv na závisle promennou \(\beta_1=\beta_2\), nebo zdali soucet dvou parametru dává urcitou hodnotu, podle ekonomické teorie \(\beta_1+\beta_2=1\) atd.

\(log(wage)=\beta_0+\beta_1 jc +\beta_2 univ +\beta_3 expert+\epsilon\)

Pro nás si jc spojíme se soukromou a univ s verejnou VS. Chceme otestovat, zdali ovlivní mzdu jc a univ stejne.

\(H_0: \beta_1=\beta_2\)

\(H_1: \beta_1\neq\beta_2\)

Vlastne testujeme zdali je statisticky významný rozdíl mezi \(\beta_1-\beta_2=0\)

Moznosti resení jsou dve.

 1. upravíme testovou statistiku

\(t=\dfrac{b_1-b_2}{\sqrt{Var(b_1)+Var(b_2)-2\times Cov(b_1,b_2)}}\)

Vsimnete si práve te kovariance. Kdyz si totiz zobazíme Var(b), tedy kovariancní matici, tak mimo diagonálu jsou práve vztahy mezi odhady a ty musíme zakomponovat.

getwd()
## [1] "C:/Users/Lukas/Desktop/Ekonometrie/AKM/NEW!!!/Cviceni"
setwd("C:/Users/Lukas/Desktop")
load("twoyear.RData")       # nahraje datový soubor pro Rko
model=lm(lwage~jc+univ+exper,data = data)
summary(model)
## 
## Call:
## lm(formula = lwage ~ jc + univ + exper, data = data)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -2.10362 -0.28132 0.00551 0.28518 1.78167 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 1.4723256 0.0210602 69.910  <2e-16 ***
## jc     0.0666967 0.0068288  9.767  <2e-16 ***
## univ    0.0768762 0.0023087 33.298  <2e-16 ***
## exper    0.0049442 0.0001575 31.397  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.4301 on 6759 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.2224, Adjusted R-squared: 0.2221 
## F-statistic: 644.5 on 3 and 6759 DF, p-value: < 2.2e-16

Budeme zde zatím predpokládat homoskedasticitu.

rozptyly = diag(vcov(model))
kovariance=vcov(model)[2,3] # z matice vybíráme 2 rádek, 3 sloupec 
t_test = (coef(model)[2] - coef(model)[3]) / sqrt(rozptyly[2] + rozptyly[3] - 2*kovariance) 
as.numeric(pt(t_test, df=length(data$jc) - 3 - 1)) # Najdeme p-hodnotu.
## [1] 0.07112202
 1. dalsí moznost je provést úpravu modelu viz. Woolridge

RESET test

Zjistíme, zdali není prítomna nelinearita v promenných

\(log(wage)=\beta_0+\beta_1 jc +\beta_2 univ +\beta_3 expert+\gamma_1 \widehat{\log{wage}}^2 +\epsilon\)

\(H_0: \gamma=0\)

\(H_1: \gamma\neq 0\)

V prípade, ze pridáme dalsí polynomi nafitovaných hodnot, tak jiz testujeme sdruzenou významnost daných parametru. Napr. F testem.

nafitovane=model$fitted.values
reset=lm(lm(lwage~jc+univ+exper+I(nafitovane^2),data = data)) # I() davame kdyz provadime operaci s regresorem
summary(reset)
## 
## Call:
## lm(formula = lm(lwage ~ jc + univ + exper + I(nafitovane^2), 
##   data = data))
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -2.06405 -0.27938 0.00597 0.28334 1.77792 
## 
## Coefficients:
##         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)   1.894102  0.143626 13.188 < 2e-16 ***
## jc        0.136395  0.024450  5.579 2.52e-08 ***
## univ       0.158691  0.027656  5.738 9.99e-09 ***
## exper      0.009906  0.001679  5.900 3.80e-09 ***
## I(nafitovane^2) -0.236993  0.079831 -2.969  0.003 ** 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.4299 on 6758 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.2235, Adjusted R-squared: 0.223 
## F-statistic: 486.2 on 4 and 6758 DF, p-value: < 2.2e-16

Test muzeme provést i pres funkci v balicku

library(lmtest)         # vyvolame balieck
resettest(model, power = 2)    # provedeme stejny test co jsme delali o par radku vyse. power muzeme klidne zvolit 3
## 
## RESET test
## 
## data: model
## RESET = 8.8131, df1 = 1, df2 = 6758, p-value = 0.003001