Príklad 1

Overte pomocí dostupných dat, ze osoby zijící ve svazku manzelském vydelávají více nez jejich svobodné protejsky s jinak srovnatelnými charakteristikami. Navrhnete vhodný funkcní tvar modelu, za kontrolní promenné volte vzdelání, pracovní zkusenosti, indikátor bydliste v urbánních oblastech a pohlaví.

getwd()
## [1] "C:/Users/Lukas/Desktop/Ekonometrie/AKM/cviceni 2017/cviceni 6"
wage = read.csv("wage.csv")
head(wage)  
##  wage educ exper tenure nonwhite female married urban
## 1 3.10  11   2   0    0   1    0   1
## 2 3.24  12  22   2    0   1    1   1
## 3 3.00  11   2   0    0   0    0   0
## 4 6.00  8  44   28    0   0    1   1
## 5 5.30  12   7   2    0   0    1   0
## 6 8.75  16   9   8    0   0    1   1

\(\log{wage}=\beta_0+\beta_1educ+\beta_2exper+\beta_3exper^2+\beta_4female+\beta_5married+\beta_6urban+\epsilon\)

model = lm(log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) + female + married + urban, data=wage)
summary(model) 
## 
## Call:
## lm(formula = log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) + female + 
##   married + urban, data = wage)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -1.83272 -0.27126 -0.01534 0.24222 1.27378 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 0.3354092 0.1012208  3.314 0.000985 ***
## educ     0.0762198 0.0070494 10.812 < 2e-16 ***
## exper    0.0360291 0.0051518  6.993 8.30e-12 ***
## I(exper^2) -0.0006364 0.0001110 -5.734 1.67e-08 ***
## female   -0.3319148 0.0360529 -9.206 < 2e-16 ***
## married   0.0811993 0.0415425  1.955 0.051165 . 
## urban    0.1773454 0.0408536  4.341 1.71e-05 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.406 on 519 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.4232, Adjusted R-squared: 0.4166 
## F-statistic: 63.48 on 6 and 519 DF, p-value: < 2.2e-16
library(lmtest) 
## Loading required package: zoo
## 
## Attaching package: 'zoo'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   as.Date, as.Date.numeric
bptest(model)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: model
## BP = 13.322, df = 6, p-value = 0.0382
library(sandwich) 
## Warning: package 'sandwich' was built under R version 3.2.5
coeftest(model, vcov =vcovHC(model, vcov="HC1"))
## 
## t test of coefficients:
## 
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 0.33540920 0.10906411 3.0753 0.002213 ** 
## educ     0.07621980 0.00805251 9.4654 < 2.2e-16 ***
## exper    0.03602915 0.00502497 7.1700 2.595e-12 ***
## I(exper^2) -0.00063638 0.00010470 -6.0782 2.356e-09 ***
## female   -0.33191477 0.03597483 -9.2263 < 2.2e-16 ***
## married   0.08119934 0.04144442 1.9592 0.050620 . 
## urban    0.17734539 0.04133441 4.2905 2.127e-05 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Vidíme, ze s kazdým rokem vzdelání se dle naseho modelu zvysuje mzda v prumeru pribilzne o 7.6 %. Dále vidíme, ze s rostoucími zkusenostmi se skutecne mzda nejprve zvysuje a pak zacíná klesat (okolo 30 let). Zena má v prumeru za jinak stejných okolností o 33 % nizsí mzdu nez muz: opet jde pouze o priblizný údaj, presný získáme jako

\(100[\exp{(b_4)}-1]=100[\exp{(-0.3319)}-1]=-28.24\)

Osoba zijící v manzelském svazku má za jinak stejných okolností v prumeru o 8 % vyssí mzdu nez osoba svobodná a osoba zijící ve meste o 17,7 % vyssí nez osoba ve meste nezijící.

Nyní otestujeme nulovou hypotézu, ze osoby zijící v manzelském svazku vydelávají více nez jejich svobodné protejsky. Nulovou hypotézu muzeme formulovat následovne:

\(H_0: \beta_5=0\)

Alternativní hypotéza si v tomto prípade zvolíme jako jednostrannou, protoze se domníváme, ze lidé v manzelském svazku vydelávají více:

\(H_0: \beta_5>0\)

V tomto prípade si musíte dát pozor. P-hodnota je konstruována pro oboustrannou hypotézu, takze pro jednostrannou, bude platit:

\(p=0.0506/2=0.0253\)

Jako hladinu významnosti \(\alpha=0.05\) a provnáme:

\(0.0253<0.05\)

Zamítáme nulovou hypotézu na hladine významnosti \(\alpha=0.05\). Tedy na petiprocentní hladine významnosti proto zamítáme nulovou hypotézu o tom, ze manzelský stav nemá na mzdu vliv, ve prospech jeho jednostranné alternativy.

Co kdyz budeme chtít rozlisit vliv manzelství na mzdu muze a na mzdu zeny? Nepomuze nám jen dosdit do predchozí rovnice jednicku pro female a marrried. Tedy pridáme dalsí promennou, která bude predstavovat interakci promenné married a promenné female.

\(\log{wage}=\beta_0+\beta_1educ+\beta_2exper+\beta_3exper^2+\beta_4female+\beta_5married+\beta_6urban+\beta_7 married \times female+\epsilon\)

V takto specifikovaném modelu je referencní kategorií (base group) svobodný muz.

Za jinak stejných okolností má svobodná zena o \(100\beta_4 \%\) vyssí mzdu nez svobodný muz. Zenatý muz má o \(100\beta_5 \%\) vyssí mzdu nez svobodný muz. Vdaná zena má o \(100 (\beta_4+\beta_5+\beta_7) \%\) vyssí mzdu nez svobodný muz.

model2 = lm(log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) + female + married + urban + married:female, data=wage)
summary(model2)
## 
## Call:
## lm(formula = log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) + female + 
##   married + urban + married:female, data = wage)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -1.91761 -0.23330 -0.03243 0.24144 1.19371 
## 
## Coefficients:
##         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)   0.2351263 0.1018129  2.309  0.0213 * 
## educ      0.0760139 0.0069209 10.983 < 2e-16 ***
## exper      0.0351740 0.0050613  6.950 1.11e-11 ***
## I(exper^2)   -0.0006239 0.0001090 -5.724 1.76e-08 ***
## female     -0.1326814 0.0564849 -2.349  0.0192 * 
## married     0.2536952 0.0558202  4.545 6.85e-06 ***
## urban      0.1682179 0.0401583  4.189 3.30e-05 ***
## female:married -0.3278547 0.0724387 -4.526 7.46e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.3986 on 518 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.4452, Adjusted R-squared: 0.4377 
## F-statistic: 59.38 on 7 and 518 DF, p-value: < 2.2e-16
bptest(model2)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: model2
## BP = 13.746, df = 7, p-value = 0.05589
coeftest(model2, vcov =vcovHC(model2, vcov="HC1"))
## 
## t test of coefficients:
## 
##          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)   0.23512626 0.11054638 2.1269  0.03390 * 
## educ      0.07601387 0.00794546 9.5670 < 2.2e-16 ***
## exper      0.03517397 0.00496021 7.0912 4.381e-12 ***
## I(exper^2)   -0.00062392 0.00010337 -6.0356 3.021e-09 ***
## female     -0.13268144 0.05789204 -2.2919  0.02231 * 
## married     0.25369522 0.05581832 4.5450 6.844e-06 ***
## urban      0.16821790 0.04114749 4.0882 5.039e-05 ***
## female:married -0.32785473 0.07222272 -4.5395 7.018e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Vidíme, ze svobodná zena by za jinak stejných okolností mela v prumeru priblizne o 13 % nizsí mzdu nez svobodný muz.

Zenatý muz by mel priblizne o 25 % vyssí mzdu nez svobodný muz.

Vdaná zena by mela priblizne o 21 % nizsí mzdu nez svobodný muz (-0.13 + 0.25 - 0.33 = -0.21).

Vdaná zena by tudíz mela priblizne o 8 % nizsí mzdu nez svobodná zena.

Zdá se, ze vstupem do manzelského svazku se plat muzu zvýsí a plat zen snízí.

Chceme otestovat, ze dopad manzelství na mzdu muzu a zen se lisí.

Rozdíl mezi logaritmickou mzdou vdané a svobodné zeny je, za jinak stejných okolností, \(\beta_4+\beta_5+\beta_7-\beta_4\). Testujeme, zda je tento rozdíl pro muze stejný jako pro zeny, tedy zda: \((\beta_5) - (\beta_4+\beta_5+\beta_7-\beta_4)=0\).

Coz je:

\(H_0: \beta_7=0\)

\(H_1: \beta_7<0\)

Dále otestujeme, zdali je efekt manzelství na mzdu zeny statisticky významný.

\(H_0: \beta_5=\beta_7=0\)

\(H_1: non H_0\)

regrese_omezena=lm(log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) + female + urban, data=wage)
waldtest(model2,regrese_omezena, vcov = vcovHC) # robustní verze F-testu
## Wald test
## 
## Model 1: log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) + female + married + urban + 
##   married:female
## Model 2: log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) + female + urban
##  Res.Df Df   F  Pr(>F)  
## 1  518            
## 2  520 -2 12.353 5.742e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Príklad 2

library(AER)
## Warning: package 'AER' was built under R version 3.2.5
## Loading required package: car
## Warning: package 'car' was built under R version 3.2.5
## Loading required package: survival
library(car)
data("CollegeDistance")
head(CollegeDistance)
##  gender ethnicity score fcollege mcollege home urban unemp wage distance
## 1  male   other 39.15   yes    no yes  yes  6.2 8.09   0.2
## 2 female   other 48.87    no    no yes  yes  6.2 8.09   0.2
## 3  male   other 48.74    no    no yes  yes  6.2 8.09   0.2
## 4  male   afam 40.40    no    no yes  yes  6.2 8.09   0.2
## 5 female   other 40.48    no    no  no  yes  5.6 8.09   0.4
## 6  male   other 54.71    no    no yes  yes  5.6 8.09   0.4
##  tuition education income region
## 1 0.88915    12  high other
## 2 0.88915    12  low other
## 3 0.88915    12  low other
## 4 0.88915    12  low other
## 5 0.88915    13  low other
## 6 0.88915    12  low other
summary(CollegeDistance)
##   gender    ethnicity    score    fcollege  mcollege 
## male :2139  other  :3050  Min.  :28.95  no :3753  no :4088 
## female:2600  afam  : 786  1st Qu.:43.92  yes: 986  yes: 651 
##        hispanic: 903  Median :51.19            
##                Mean  :50.89            
##                3rd Qu.:57.77            
##                Max.  :72.81            
##  home   urban     unemp       wage      distance   
## no : 852  no :3635  Min.  : 1.400  Min.  : 6.590  Min.  : 0.000 
## yes:3887  yes:1104  1st Qu.: 5.900  1st Qu.: 8.850  1st Qu.: 0.400 
##            Median : 7.100  Median : 9.680  Median : 1.000 
##            Mean  : 7.597  Mean  : 9.501  Mean  : 1.803 
##            3rd Qu.: 8.900  3rd Qu.:10.150  3rd Qu.: 2.500 
##            Max.  :24.900  Max.  :12.960  Max.  :20.000 
##   tuition     education   income    region  
## Min.  :0.2575  Min.  :12.00  low :3374  other:3796 
## 1st Qu.:0.4850  1st Qu.:12.00  high:1365  west : 943 
## Median :0.8245  Median :13.00              
## Mean  :0.8146  Mean  :13.81              
## 3rd Qu.:1.1270  3rd Qu.:16.00              
## Max.  :1.4042  Max.  :18.00

Model 1

\(score=\beta_0+\beta_1 gender+\beta_2 home+\beta_3 fcollege+\beta_4 mcollege+\beta_5 urban+\beta_6 distance+\) \(+ \beta_7 educ +\beta_8 tution + \beta_9 income +\epsilon\)

regrese1=lm(score~gender+home+fcollege+mcollege+urban+distance+education+tuition+income,data=CollegeDistance)
summary(regrese1)
## 
## Call:
## lm(formula = score ~ gender + home + fcollege + mcollege + urban + 
##   distance + education + tuition + income, data = CollegeDistance)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -21.0097 -5.7068 -0.0247  5.4090 24.5268 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 20.41512  0.95330 21.415 < 2e-16 ***
## genderfemale -1.18221  0.21924 -5.392 7.30e-08 ***
## homeyes    1.46751  0.28815  5.093 3.67e-07 ***
## fcollegeyes  1.99928  0.31516  6.344 2.45e-10 ***
## mcollegeyes  0.96359  0.35450  2.718 0.00659 ** 
## urbanyes   -1.47477  0.27190 -5.424 6.12e-08 ***
## distance   -0.09985  0.05039 -1.981 0.04760 * 
## education   1.99963  0.06462 30.945 < 2e-16 ***
## tuition    2.66690  0.32296  8.258 < 2e-16 ***
## incomehigh  0.38590  0.26305  1.467 0.14243  
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 7.491 on 4729 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.2604, Adjusted R-squared: 0.259 
## F-statistic:  185 on 9 and 4729 DF, p-value: < 2.2e-16
 • Jak interpretujete odhad parametru pro promennou gender?
 • Jak zjistíme, jestli má prínos vzdelání matky u zeny vyssí, nez u muze? Napríklad, ze devce je motivováno vzdeláním matky.
 • Jak zjistíme, jestli má prinos vzdelání u zeny vetsí vliv nez u muze?

Nez zacneme intepretovat statistickou významnost parametru, musíme se ujistit, ze jsou splneny dané predpoklad! Víte jaké jsou predpoklady pro t-test? Co se stane, pokud se náhodná slozka \(\epsilon\) nerídí normálním rozdelením?

bptest(regrese1)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: regrese1
## BP = 39.115, df = 9, p-value = 1.098e-05

Otestujeme normalitu residuí.

install.packages("normtest")
library(normtest)
## Warning: package 'normtest' was built under R version 3.2.5

Jako jeden z nejznámejsích testu na normalitu je Jarque-Bera test.

\(H_0: Normalita\) vs. \(H_1: Non normalita\)

jb.norm.test(regrese1$residuals, nrepl=2000)
## 
## Jarque-Bera test for normality
## 
## data: regrese1$residuals
## JB = 45.913, p-value < 2.2e-16

Pro odhad smerodatných chyb, pouzijeme robustní metodu.

coeftest(regrese1,vcovHC)
## 
## t test of coefficients:
## 
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 20.415118  0.979098 20.8509 < 2.2e-16 ***
## genderfemale -1.182206  0.220081 -5.3717 8.174e-08 ***
## homeyes    1.467506  0.300459 4.8842 1.073e-06 ***
## fcollegeyes  1.999279  0.302055 6.6189 4.020e-11 ***
## mcollegeyes  0.963594  0.353359 2.7270 0.006416 ** 
## urbanyes   -1.474775  0.275047 -5.3619 8.627e-08 ***
## distance   -0.099848  0.047427 -2.1053 0.035318 * 
## education   1.999632  0.065858 30.3626 < 2.2e-16 ***
## tuition    2.666899  0.326190 8.1759 3.737e-16 ***
## incomehigh  0.385900  0.257680 1.4976 0.134306  
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Model 2

\(score=\beta_0+\beta_1 gender+\beta_2 home+\beta_3 fcollege+\beta_4 mcollege+\beta_5 gender \times mcollege+\beta_6 urban+\beta_7 distance+\) \(+ \beta_8 educ +\beta_9 tution +\epsilon\)

Nejprve si musíme vytvorit nové, interakcní promenné.

attach(CollegeDistance)
## The following object is masked _by_ .GlobalEnv:
## 
##   wage
gender=as.numeric(gender)-1
mcollege=as.numeric(mcollege)-1
gender_mcollege=gender*mcollege
gender_educ=gender*education

regrese2=lm(score~gender+home+fcollege+mcollege+gender:mcollege+urban+distance+education+tuition,data=CollegeDistance)

regrese2=lm(score~gender+home+fcollege+mcollege+gender_mcollege+urban+distance+education+tuition,data=CollegeDistance)
summary(regrese2)
## 
## Call:
## lm(formula = score ~ gender + home + fcollege + mcollege + gender_mcollege + 
##   urban + distance + education + tuition, data = CollegeDistance)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -21.0922 -5.6806  0.0175  5.4429 24.7888 
## 
## Coefficients:
##         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)   20.22040  0.95389 21.198 < 2e-16 ***
## genderfemale  -1.06905  0.23581 -4.534 5.94e-06 ***
## homeyes     1.50788  0.28663  5.261 1.50e-07 ***
## fcollegeyes   2.09531  0.30569  6.854 8.08e-12 ***
## mcollegeyes   1.50551  0.48880  3.080 0.00208 ** 
## gender_mcollege -0.92709  0.63411 -1.462 0.14380  
## urbanyes    -1.50189  0.27141 -5.534 3.31e-08 ***
## distance    -0.10465  0.05033 -2.079 0.03764 * 
## education    2.01328  0.06427 31.325 < 2e-16 ***
## tuition     2.67856  0.32278  8.299 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 7.491 on 4729 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.2604, Adjusted R-squared: 0.259 
## F-statistic:  185 on 9 and 4729 DF, p-value: < 2.2e-16

Opet se musíme presvedcit, zdali jsou splneny GM.

bptest(regrese2)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: regrese2
## BP = 35.515, df = 9, p-value = 4.833e-05

Pouzijeme robustní odhad chyb.

coeftest(regrese2,vcovHC)
## 
## t test of coefficients:
## 
##         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)   20.220400  0.979765 20.6380 < 2.2e-16 ***
## genderfemale  -1.069052  0.236184 -4.5264 6.148e-06 ***
## homeyes     1.507877  0.299119 5.0411 4.802e-07 ***
## fcollegeyes   2.095310  0.293771 7.1325 1.135e-12 ***
## mcollegeyes   1.505508  0.503255 2.9915  0.00279 ** 
## gender_mcollege -0.927089  0.640095 -1.4484  0.14758  
## urbanyes    -1.501893  0.274107 -5.4792 4.494e-08 ***
## distance    -0.104647  0.047467 -2.2046  0.02753 * 
## education    2.013279  0.065470 30.7511 < 2.2e-16 ***
## tuition     2.678556  0.325819 8.2210 2.582e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
 • Jak interpretovat \(\beta_1\) ?

 • \(E[score|gender=1,home=1,fcollege=1,mcollege=1,gender_mcollege=1,urban=1,distance=0,education=12,tuition=1.2]=?\)

 • Jakou hodnotu score ocekáváte, pokud matka dívky nemá VS a ostatní promenné jsou stejné jako v predeslé otázce.

 • Jakou hodnotu score ocekávate pro muze, jehoz oba rodice mají VS a ostatní promenné jsou stejné jako v predeslé otázce.

linearHypothesis(regrese2,c("mcollegeyes=0","gender_mcollege=0"),test="F",white.adjust="hc0")
## Linear hypothesis test
## 
## Hypothesis:
## mcollegeyes = 0
## gender_mcollege = 0
## 
## Model 1: restricted model
## Model 2: score ~ gender + home + fcollege + mcollege + gender_mcollege + 
##   urban + distance + education + tuition
## 
## Note: Coefficient covariance matrix supplied.
## 
##  Res.Df Df   F  Pr(>F)  
## 1  4731           
## 2  4729 2 5.0088 0.006714 **
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

\(\textbf{RESENI}\)

Vzdy musíte mít na pameti ceteris paribus efekt. Takze \(\beta_1\) nejde interpretovat samostatne, bez prihlédnutí k \(\beta_5\). Pokud tedy se jedná o zenu, jejíz matka mela VS vzdelání, tak rozdíl ve score oproti muzi, jehoz matka mela také VS vzdelání, je dán \(\beta_1+\beta_5\).

Model 3

\(score=\beta_0+\beta_1 gender+\beta_2 home+\beta_3 fcollege+\beta_4 mcollege+\beta_5 urban+\beta_6 distance+\) \(+ \beta_7 educ +\beta_8 gender \times educ + \beta_9 tution +\epsilon\)

regrese3=lm(score~gender+home+fcollege+mcollege+urban+distance+education+gender_educ+tuition,data=CollegeDistance)
summary(regrese3)
## 
## Call:
## lm(formula = score ~ gender + home + fcollege + mcollege + urban + 
##   distance + education + gender_educ + tuition, data = CollegeDistance)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -21.819 -5.684  0.014  5.421 24.065 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 17.46106  1.31545 13.274 < 2e-16 ***
## genderfemale 4.11153  1.70044  2.418 0.01565 * 
## homeyes    1.50843  0.28638  5.267 1.45e-07 ***
## fcollegeyes  2.08954  0.30528  6.845 8.65e-12 ***
## mcollegeyes  1.04362  0.35288  2.957 0.00312 ** 
## urbanyes   -1.51028  0.27121 -5.569 2.71e-08 ***
## distance   -0.10276  0.05028 -2.044 0.04106 * 
## education   2.21889  0.09231 24.037 < 2e-16 ***
## gender_educ -0.38441  0.12211 -3.148 0.00165 ** 
## tuition    2.65743  0.32260  8.238 2.25e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 7.484 on 4729 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.2617, Adjusted R-squared: 0.2602 
## F-statistic: 186.2 on 9 and 4729 DF, p-value: < 2.2e-16
 • Jak interpretovat \(\beta_1\) ?
 • \(E[score|gender=1,home=1,fcollege=1,mcollege=1,urban=1,distance=0,education=12,tuition=1.2]=?\)
bptest(regrese3)
## 
## studentized Breusch-Pagan test
## 
## data: regrese3
## BP = 39.87, df = 9, p-value = 8.021e-06
coeftest(regrese3,vcovHC)
## 
## t test of coefficients:
## 
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 17.461062  1.345401 12.9783 < 2.2e-16 ***
## genderfemale 4.111529  1.724341 2.3844 0.017146 * 
## homeyes    1.508434  0.299228 5.0411 4.802e-07 ***
## fcollegeyes  2.089544  0.293233 7.1259 1.190e-12 ***
## mcollegeyes  1.043619  0.351844 2.9661 0.003031 ** 
## urbanyes   -1.510277  0.274363 -5.5047 3.894e-08 ***
## distance   -0.102755  0.047252 -2.1746 0.029706 * 
## education   2.218891  0.092544 23.9767 < 2.2e-16 ***
## gender_educ -0.384408  0.122395 -3.1407 0.001696 ** 
## tuition    2.657430  0.325590 8.1619 4.191e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

\(\textbf{RESENI}\)

Opet ceteris paribus. Nelze nezahrnout vliv vzdelání. Nyní vlastne porovnáváme rozdíl mezi muzem a zenou, kdy navíc kontolujeme vzdelání obou pohlaví. Pokud byste interpretovvali pouze odhad parametru \(\beta_1\), tak by to znamenalo, jaký je rozdíl ve score mezi muzem a zenou, pokud mají vzdelání =0. Vzdy si nejprve dosadte do rovnice 0 a 1 a pak vidíte co máte interpretovat.