Donner Party

https://en.wikipedia.org/wiki/Donner_Party

install.packages(“vcdExtra”)

install.packages(“mfx”)

install.packages(“erer”) install.packages(“stargazer”)

require(vcdExtra)
require(lmtest)
require(mfx)

library(sandwich)  # Robustní sm. chyby.
require(stargazer) # Prehledové tabulky.
library(ggplot2)  # Grafy.
library(reshape2)  # Funkce melt.
    # Funkce wald.test.

library(erer)    # Výpocet AME aj.

data(Donner)
attach(Donner)
head(Donner)
##          family age  sex survived   death
## Antoine       Other 23  Male    0 1846-12-29
## Breen, Edward    Breen 13  Male    1    <NA>
## Breen, Margaret I. Breen  1 Female    1    <NA>
## Breen, James    Breen  5  Male    1    <NA>
## Breen, John     Breen 14  Male    1    <NA>
## Breen, Mary     Breen 40 Female    1    <NA>

Lineární pravdepodobnostní model

model_LPM=lm(survived ~ age+factor(family)+factor(sex), data = Donner)
coeftest(model_LPM, vcov =vcovHC(model_LPM, vcov="HC1")) # je nutné pouzít robustní odhad chyb 
## 
## t test of coefficients:
## 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)       1.2989263 0.1289439 10.0736 9.112e-16 ***
## age           -0.0066747 0.0035192 -1.8967 0.0615764 . 
## factor(family)Donner  -0.5590877 0.1381040 -4.0483 0.0001207 ***
## factor(family)Eddy   -0.8302991 0.4016783 -2.0671 0.0420445 * 
## factor(family)FosdWolf -0.5269018 0.2608306 -2.0201 0.0468074 * 
## factor(family)Graves  -0.3726296 0.1596454 -2.3341 0.0221654 * 
## factor(family)Keseberg -0.5619438 0.4277074 -1.3139 0.1927475  
## factor(family)McCutchen -0.4275486 0.5642443 -0.7577 0.4508918  
## factor(family)MurFosPik -0.5719558 0.1700431 -3.3636 0.0011950 ** 
## factor(family)Other   -0.6198134 0.1189369 -5.2113 1.493e-06 ***
## factor(family)Reed   -0.1642807 0.1543104 -1.0646 0.2903363  
## factor(sex)Male     -0.2470263 0.1304361 -1.8938 0.0619526 . 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
OLS.robust.VCE <- vcovHC(model_LPM, type="HC1") # Robustní odhad matice VCE.
OLS.robust.se <- sqrt(diag(OLS.robust.VCE)) 
yhat <- model_LPM$fitted.values
yhat[yhat < 0] <- 0.01
yhat[yhat > 1] <- 0.99

hhat <- yhat*(1-yhat)


wls.fit=lm(survived ~ age+factor(family)+factor(sex),
      weights=I(1/hhat), data=Donner)
summary(wls.fit)
## 
## Call:
## lm(formula = survived ~ age + factor(family) + factor(sex), data = Donner, 
##   weights = I(1/hhat))
## 
## Weighted Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -1.83226 -0.77750 -0.09108 0.91185 2.11011 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)       1.141882  0.068502 16.669 < 2e-16 ***
## age           -0.004852  0.002024 -2.398 0.01889 * 
## factor(family)Donner  -0.540829  0.126593 -4.272 5.42e-05 ***
## factor(family)Eddy   -0.280259  0.161465 -1.736 0.08656 . 
## factor(family)FosdWolf -0.477891  0.256943 -1.860 0.06667 . 
## factor(family)Graves  -0.242842  0.139216 -1.744 0.08504 . 
## factor(family)Keseberg -0.500479  0.251026 -1.994 0.04968 * 
## factor(family)McCutchen -0.535053  0.255910 -2.091 0.03980 * 
## factor(family)MurFosPik -0.509276  0.150059 -3.394 0.00109 ** 
## factor(family)Other   -0.673166  0.104347 -6.451 8.54e-09 ***
## factor(family)Reed   -0.085703  0.088959 -0.963 0.33832  
## factor(sex)Male     -0.112004  0.066208 -1.692 0.09470 . 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 1.051 on 78 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.6127, Adjusted R-squared: 0.558 
## F-statistic: 11.22 on 11 and 78 DF, p-value: 3.826e-12
WLS.robust.VCE = vcovHC(wls.fit, type="HC1") # Robustní odhad matice VCE.
WLS.robust.se = sqrt(diag(WLS.robust.VCE)) 

Logit

model_Logit=glm(survived ~ age+factor(family)+factor(sex),data=Donner, family = binomial)
summary(model_Logit)
## 
## Call:
## glm(formula = survived ~ age + factor(family) + factor(sex), 
##   family = binomial, data = Donner)
## 
## Deviance Residuals: 
##   Min    1Q  Median    3Q    Max 
## -2.07065 -0.78425  0.00018  0.83084  2.27817 
## 
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
## (Intercept)        19.48229 1226.69283  0.016  0.9873 
## age            -0.04161  0.01923 -2.164  0.0304 *
## factor(family)Donner   -18.17917 1226.69277 -0.015  0.9882 
## factor(family)Eddy    -19.50763 1226.69327 -0.016  0.9873 
## factor(family)FosdWolf  -17.89283 1226.69304 -0.015  0.9884 
## factor(family)Graves   -17.16864 1226.69282 -0.014  0.9888 
## factor(family)Keseberg  -18.11527 1226.69308 -0.015  0.9882 
## factor(family)McCutchen -17.42154 1226.69336 -0.014  0.9887 
## factor(family)MurFosPik -18.16684 1226.69276 -0.015  0.9882 
## factor(family)Other   -18.16807 1226.69264 -0.015  0.9882 
## factor(family)Reed    -15.69515 1226.69311 -0.013  0.9898 
## factor(sex)Male      -1.32700  0.59592 -2.227  0.0260 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##   Null deviance: 124.366 on 89 degrees of freedom
## Residual deviance: 88.928 on 78 degrees of freedom
## AIC: 112.93
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 16

Odnadnuté parametry nám ríkají, jak se mení relativní sance na prezití (log-odds ratio) pri zmene regresoru. Takze nelze interpretovat stejne jako pri OLS, jaká dopad má zmena \(x\) na pravdepodobnost výskytu jevu \(y\). Interpretace tak není intuitivní, jako pri OLS. Na druhou stranu, alepon znaménko odhadu nám urcuje vliv dané promenné.

Zároven zde máte místo \(t\)-value, \(z\)-value. Jde o to, ze standard errors jsou odhadnuty pomocí ML, takze jsou pouze asymtoticky validní a proto nemá testová statistika \(t\)-rozdelení, ale asymtotické normované normální rozdelení.

Probit

model_Probit=glm(survived ~ age+factor(family)+factor(sex),data=Donner,family = binomial(link = "probit"))
summary(model_Probit)
## 
## Call:
## glm(formula = survived ~ age + factor(family) + factor(sex), 
##   family = binomial(link = "probit"), data = Donner)
## 
## Deviance Residuals: 
##   Min    1Q  Median    3Q    Max 
## -1.97304 -0.79647  0.00002  0.85483  2.17995 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
## (Intercept)        7.12275 289.65077  0.025  0.9804 
## age           -0.02439  0.01092 -2.234  0.0255 *
## factor(family)Donner   -6.34701 289.65056 -0.022  0.9825 
## factor(family)Eddy    -6.99469 289.65122 -0.024  0.9807 
## factor(family)FosdWolf  -6.19593 289.65095 -0.021  0.9829 
## factor(family)Graves   -5.73363 289.65061 -0.020  0.9842 
## factor(family)Keseberg  -6.32289 289.65104 -0.022  0.9826 
## factor(family)McCutchen -6.03046 289.65137 -0.021  0.9834 
## factor(family)MurFosPik -6.35799 289.65056 -0.022  0.9825 
## factor(family)Other   -6.39906 289.65027 -0.022  0.9824 
## factor(family)Reed    -4.86438 289.65084 -0.017  0.9866 
## factor(sex)Male     -0.76817  0.35266 -2.178  0.0294 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##   Null deviance: 124.37 on 89 degrees of freedom
## Residual deviance: 89.08 on 78 degrees of freedom
## AIC: 113.08
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 16
stargazer(model_LPM, wls.fit, model_Logit, model_Probit,
          column.labels = c("LPM","WLS","Logit", "Probit"),
          se=list(OLS.robust.se, WLS.robust.se,NULL, NULL),
          keep.stat=c("n"),
          digits=3,
          type="text"
)
## 
## =================================================================
##                  Dependent variable:      
##             -----------------------------------------
##                     survived         
##                 OLS     logistic  probit 
##              LPM    WLS    Logit   Probit 
##              (1)    (2)    (3)    (4)  
## -----------------------------------------------------------------
## age           -0.007** -0.005*** -0.042**  -0.024** 
##             (0.003)  (0.002)  (0.019)  (0.011) 
##                                 
## factor(family)Donner  -0.559*** -0.541***  -18.179  -6.347 
##             (0.130)  (0.112) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## factor(family)Eddy   -0.830*** -0.280   -19.508  -6.995 
##             (0.315)  (0.320) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## factor(family)FosdWolf -0.527** -0.478**  -17.893  -6.196 
##             (0.208)  (0.237) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## factor(family)Graves  -0.373** -0.243**  -17.169  -5.734 
##             (0.147)  (0.112) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## factor(family)Keseberg  -0.562*  -0.500   -18.115  -6.323 
##             (0.334)  (0.318) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## factor(family)McCutchen -0.428  -0.535   -17.422  -6.030 
##             (0.393)  (0.389) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## factor(family)MurFosPik -0.572*** -0.509***  -18.167  -6.358 
##             (0.162)  (0.157) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## factor(family)Other   -0.620*** -0.673***  -18.168  -6.399 
##             (0.115)  (0.095) (1,226.693) (289.650)
##                                 
## factor(family)Reed    -0.164  -0.086   -15.695  -4.864 
##             (0.132)  (0.063) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## factor(sex)Male     -0.247**  -0.112  -1.327**  -0.768** 
##             (0.113)  (0.069)  (0.596)  (0.353) 
##                                 
## Constant        1.299*** 1.142***  19.482   7.123 
##             (0.110)  (0.079) (1,226.693) (289.651)
##                                 
## -----------------------------------------------------------------
## Observations        90    90     90     90  
## =================================================================
## Note:                 *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Mezní efekty

Mezní efekt nám dává odpoved na to, jak se zmení pravdepodobnost vzniku události (Y=1), kdyz se nekterý z regresoru zmení o 1.

Budeme rozlisovat dva mozné prístupy výpoctu:

MEM mezní efekt pro prumerné pozorování

\(MEM_j=f(\bar{x}\hat{\beta})\hat{\beta_j}\)

OLS <- lm(survived ~ age+factor(family)+factor(sex), data=Donner, x=TRUE) # Abychom mohli uložit matici X.
X <- OLS$x # Uložíme matici X.

# MEM
x.bar <- apply(X, 2, mean) # Spoèteme prùmìrné pozorování.
print(x.bar) # Co že to máme za pohlaví?
##       (Intercept)           age  factor(family)Donner 
##       1.00000000       20.86666667       0.15555556 
##   factor(family)Eddy factor(family)FosdWolf  factor(family)Graves 
##       0.04444444       0.04444444       0.11111111 
## factor(family)Keseberg factor(family)McCutchen factor(family)MurFosPik 
##       0.04444444       0.03333333       0.13333333 
##   factor(family)Other   factor(family)Reed     factor(sex)Male 
##       0.25555556       0.07777778       0.61111111
Logit.MEM <- dlogis(x.bar %*% model_Logit$coef) * model_Logit$coef
Probit.MEM <- dnorm(x.bar %*% model_Probit$coef) * model_Probit$coef
regrese=survived ~ age+factor(family)+factor(sex)
Logit.MEM.mfx <- logitmfx(regrese, data=Donner)
Probit.MEM.mfx <- probitmfx(regrese, data=Donner)
cbind(rucne_logit=Logit.MEM[-1], rucne_probit=Probit.MEM[-1], mfx_Logit=Logit.MEM.mfx$mfxest[, 1],mfx_Probit=Probit.MEM.mfx$mfxest[, 1])
##             rucne_logit rucne_probit  mfx_Logit
## age           -0.005309352 -0.008174321 -0.005309352
## factor(family)Donner  -2.319557016 -2.127192030 -0.989659539
## factor(family)Eddy   -2.489061676 -2.344261747 -0.930896998
## factor(family)FosdWolf -2.283021730 -2.076560787 -0.926134863
## factor(family)Graves  -2.190619824 -1.921620255 -0.974447077
## factor(family)Keseberg -2.311404422 -2.119109476 -0.926808381
## factor(family)McCutchen -2.222887672 -2.021102399 -0.910051160
## factor(family)MurFosPik -2.317984036 -2.130872686 -0.984567644
## factor(family)Other   -2.318140967 -2.144637129 -0.998294248
## factor(family)Reed   -2.002611434 -1.630293258 -0.950462433
## factor(sex)Male     -0.169317191 -0.257450935 -0.155580650
##              mfx_Probit
## age           -0.008174321
## factor(family)Donner  -0.942674545
## factor(family)Eddy   -0.816258971
## factor(family)FosdWolf -0.806672539
## factor(family)Graves  -0.890159620
## factor(family)Keseberg -0.808216307
## factor(family)McCutchen -0.785627190
## factor(family)MurFosPik -0.924790566
## factor(family)Other   -0.986965828
## factor(family)Reed   -0.833595097
## factor(sex)Male     -0.240672473

AME prumerný mezní efekt

\(AME_j=\dfrac{1}{n}\sum^{n}_{i=1}f(x\hat{\beta})\hat{\beta_j}\)

Logit.AME <- mean(dlogis(X%*% model_Logit$coef)) * model_Logit$coef
Probit.AME <- mean(dnorm(X%*% model_Probit$coef)) * model_Probit$coef
regrese=survived ~ age+factor(family)+factor(sex)
Logit.AME.mfx <- logitmfx(regrese, data=Donner, atmean = FALSE)
Probit.AME.mfx <- probitmfx(regrese, data=Donner,atmean = FALSE)
cbind(rucne_logit=Logit.AME[-1], rucne_probit=Probit.AME[-1], mfx_Logit=Logit.AME.mfx$mfxest[, 1],mfx_Probit=Probit.AME.mfx$mfxest[, 1])
##             rucne_logit rucne_probit  mfx_Logit
## age           -0.006923029 -0.006847397 -0.006923029
## factor(family)Donner  -3.024542706 -1.781888420 -0.491905074
## factor(family)Eddy   -3.245565117 -1.963721564 -0.537855171
## factor(family)FosdWolf -2.976903208 -1.739476063 -0.485617173
## factor(family)Graves  -2.856417482 -1.609686775 -0.425438853
## factor(family)Keseberg -3.013912285 -1.775117893 -0.490518014
## factor(family)McCutchen -2.898492535 -1.693020145 -0.464111494
## factor(family)MurFosPik -3.022491649 -1.784971601 -0.491638411
## factor(family)Other   -3.022696275 -1.796501684 -0.613887249
## factor(family)Reed   -2.611267481 -1.365650415 -0.391192068
## factor(sex)Male     -0.220777964 -0.215659345 -0.244983298
##              mfx_Probit
## age           -0.006847397
## factor(family)Donner  -0.491996766
## factor(family)Eddy   -0.531466754
## factor(family)FosdWolf -0.487278516
## factor(family)Graves  -0.424759870
## factor(family)Keseberg -0.491773462
## factor(family)McCutchen -0.472545883
## factor(family)MurFosPik -0.493143623
## factor(family)Other   -0.618748611
## factor(family)Reed   -0.390659135
## factor(sex)Male     -0.234987571